Archives for the month of: May, 2017

seneca-hill

There were a total of 220 individual players participated in the 5 tournaments.

We have given out the following Grand Prix Scholarships and Bursaries in 2017.

Scholarships
U8 $500
U10 $1115
U12 $675
U18 $435
Total  $2725

Bursaries
For NYYCC $1745
For Sunday $665
Total $2410

Grand Total $5135

Recipients are listed in each GP results and GP final standings.

seneca-hill

Winners:

U8 GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 Best 3 Ranking Scholarship
Greta Qu 5 0 0 5 5 15 1st $260
Nathan Zian Wang 4 4 5 3 4 13 2nd $156
Rut Jurry De Leon 3 3 4 4 3 11 3rd $52
Arnav Mane 3.5 4 3 3 3 10.5 10+ $10.40
Gabriel Li 3 0 3 4 3 10 10+ $10.40
Helena Jin 3 4 3 0 3 10 10+ $10.40
Lucy Gao 3 0 4 3 2 10 10+ $10.40
Matthew Jiang 2 2.5 1.5 2 3.5 8 All 5 $10.40
U10 GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 Best 3 Ranking Scholarship
Anthony Atanasov 5 4.5 4.5 4 4 14 1st $535
Noah Nathaniel Yuen 4 4.5 3 4 5 13.5 2nd $321
Austin Xie 4 0 3 4 4 12 3rd $53.50
Henry Xianrui Zhang 4 3.5 0 4 4 12 3rd $53.50
Youhe Huang 3 0 4 4 3.5 11.5 10+ $9.73
Adam Li 3 3.5 2.5 4.5 0 11 10+ $9.73
Amy Ai 3.5 0 3.5 4 0 11 10+ $9.73
Atharva Srinivas 3.5 4 3.5 0 3.5 11 10+ $9.73
Jeffrey R Zhao 3.5 0 4 3.5 3.5 11 10+ $9.73
William (zhimao) Gao 3.5 0 3.5 3.5 0 10.5 10+ $9.73
James Qiu 3 3 2.5 3 3.5 9.5 All 5 $9.73
Aaron K Liu 2.5 3 3 2.5 3 9 All 5 $9.73
Angus Zhang 2.5 2 3.5 3 1.5 9 All 5 $9.73
Xinge Xu 2 2.5 3 3 3 9 All 5 $9.73
Martin Jiale Liu 0 1 2 1 2.5 5.5 All 5 $9.73
U12 GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 Best 3 Ranking Scholarship
Max England 0 5 5 4 0 14 1st $355
Kevin Yunhong Li 4 4 4 4 4.5 12.5 2nd $213
Harry Liu 4 0 3.5 4.5 0 12 3rd $35.50
Hao Chen 4 4 4 0 3 12 3rd $35.50
Raymond Gao 3.5 0 4 4 3 11.5 10+ $11.83
Wing Li 2.5 0 3.5 3.5 4.5 11.5 10+ $11.83
Victor Xu 0 0 3 3.5 4 10.5 10+ $11.83
Alexander Sotnikov 2 2 2 2.5 3 7.5 All 5 $11.83
Harry Li 2 2.5 2 2.5 2 7 All 5 $11.83
William Dai 1 2 2.5 2.5 1 7 All 5 $11.83
U14-U16-U18 GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 Best 3 Ranking Scholarship All 5 Total
Sarah Peng 3.5 3 4 4 4 12 1st $218 $14.50 $232
David Atanasov 4 3.5 2.5 3 3 10.5 2nd $131 $14.50 $145
Ethan Truong 2 2.5 2 2.5 3.5 8.5 3rd $43.50 $14.50 $58.00

Final Standings:

U8 GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 Best 3 Ranking Scholarship
Greta Qu 5 0 0 5 5 15 1st $260
Nathan Zian Wang 4 4 5 3 4 13 2nd $156
Rut Jurry De Leon 3 3 4 4 3 11 3rd $52
Arnav Mane 3.5 4 3 3 3 10.5 10+ $10.40
Gabriel Li 3 0 3 4 3 10 10+ $10.40
Helena Jin 3 4 3 0 3 10 10+ $10.40
Lucy Gao 3 0 4 3 2 10 10+ $10.40
Vincent Chen 0 0 3 3 3.5 9.5
Kingsley Bai 0 3 3 3 0 9
LeFan Yang 1 3 0 4 2 9
Matthew Jiang 2 2.5 1.5 2 3.5 8 All 5 $10.40
Albert Luo 0 0 2 2 3 7
Milana Inozemtseva 0 0 2 2 2 6
Anni Guo 0 1.5 2 1.5 0 5
Kathryn Ling 0 0 2 3 0 5
Philip Yu 2 0 0 2.5 0 4.5
Alex Xu 0 0 0 0 4 4
Dylan Hu 2 0 0 2 0 4
Octavius Situ Zhang 0 2 0.5 1 1 4
Richard Wang 4 0 0 0 0 4
Xiuqi (arthur) Wang 4 0 0 0 0 4
Benjamin Feng 0 0 0 0 3.5 3.5
Reagan Liu 0 2 0.5 1 0 3.5
Timothy Li 1 2.5 0 0 0 3.5
Daniel Morrison 0 0 0 3 0 3
Daniel Xie 0 0 3 0 0 3
Eric Fan 0 0 0 3 0 3
Jin Rong [winnie] Zhuang 3 0 0 0 0 3
Max Li 0 0 0 2 1 3
Simon Fu 0 0 0 2 1 3
Bingyi Cheng 2.5 0 0 0 0 2.5
Isabelle Duanmu 0 0 2.5 0 0 2.5
Karl Wong 0 0 0 2.5 0 2.5
Lucas Siu 0 2.5 0 0 0 2.5
Matin Hadavi 0 0 0 0 2.5 2.5
Radin Golshahi 0 0 0 0 2.5 2.5
Zi Liu 0 0 0 0 2.5 2.5
Arjun Puri 2 0 0 0 0 2
Bradley Tseng 0 0 0 0 2 2
Daniel Zhang 0 0 0 2 0 2
Danylo Glinnyi 2 0 0 0 0 2
David Huang 0 0 0 0 2 2
Isaac Duanmu 0 0 2 0 0 2
Mariam Ettibaryan 1 0 0 0 1 2
Nathan Lin 0 0 2 0 0 2
Sean X Gao 0 0 2 0 0 2
Yannis Mok 2 0 0 0 0 2
David Morrison 0 0 0 1.5 0 1.5
Jonathan Baidoc 0 1 0 0 0 1
Michelle Scandels 1 0 0 0 0 1
Olivia Dong 1 0 0 0 0 1
Jeffery Wu 0 0 0 0 0 0
U10 GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 Best 3 Ranking Scholarship
Anthony Atanasov 5 4.5 4.5 4 4 14 1st $535
Noah Nathaniel Yuen 4 4.5 3 4 5 13.5 2nd $321
Austin Xie 4 0 3 4 4 12 3rd $53.50
Henry Xianrui Zhang 4 3.5 0 4 4 12 3rd $53.50
Youhe Huang 3 0 4 4 3.5 11.5 10+ $9.73
Adam Li 3 3.5 2.5 4.5 0 11 10+ $9.73
Amy Ai 3.5 0 3.5 4 0 11 10+ $9.73
Atharva Srinivas 3.5 4 3.5 0 3.5 11 10+ $9.73
Jeffrey R Zhao 3.5 0 4 3.5 3.5 11 10+ $9.73
William (zhimao) Gao 3.5 0 3.5 3.5 0 10.5 10+ $9.73
Eric Ning 0 0 5 4.5 0 9.5
James Qiu 3 3 2.5 3 3.5 9.5 All 5 $9.73
Valerie Ruchinskaya 1.5 3.5 4 2 0 9.5
Aaron K Liu 2.5 3 3 2.5 3 9 All 5 $9.73
Andrew Chen 3 0 3 3 2 9
Angus Zhang 2.5 2 3.5 3 1.5 9 All 5 $9.73
Leiyi Ye 2 3 3 3 0 9
Xinge Xu 2 2.5 3 3 3 9 All 5 $9.73
Richard Huang 3 0 2.5 3 0 8.5
Eric Zhao 3 0 3 0 2 8
Hao Chao (henry) Yuan 3 0 2.5 2.5 0 8
Ethan Lin 0 0 4 3.5 0 7.5
Andrii Borysenko 0 0 3 0 4 7
Ivan Milardovic 0 2 1 3 2 7
Raymond Mi 2 0 2 0 3 7
Yinan Wang 0 2.5 2 0 2.5 7
Ethan Zhang 3.5 0 0 0 3 6.5
Hanning Fang 2 2.5 2 2 0 6.5
Julia Li 0 2 0 2 2.5 6.5
Richard Yuze Fu 0 0 0 3 3.5 6.5
Audrey Siahou 1.5 3 0 1.5 0 6
Brandon Ling 0 0 3 3 0 6
Andrew Ma 0 0 3.5 2 0 5.5
Chung He 2 0 1 2.5 0 5.5
Martin Jiale Liu 0 1 2 1 2.5 5.5 All 5 $9.73
Carlos Kau 0 3 2 0 0 5
Daniel Odoemelam 3 0 2 0 0 5
Jack Yuhao Xu 0 2 1 2 0 5
Leon Gagarin 0 3 0 0 2 5
Raf Adrik De Leon 2 3 0 0 0 5
Justin Cen 0 0 2 0 2.5 4.5
Vanessa Li 0 0 0 2.5 2 4.5
Alex Mou 0 0 2 2 0 4
Henry Liu 0 0 0 4 0 4
Hovanes Ettibaryan 2 0 0 0 2 4
Mathusha Jeyakumar 0 0 2 2 0 4
Max Chen 4 0 0 0 0 4
Sarah Chi 1 0 0 0 3 4
Armen Tekazaryan 0 1 1.5 1 0 3.5
Golden Liu 0 3.5 0 0 0 3.5
Trent Hodgson 0 0 2 1 0.5 3.5
Ada Wu 0 0 0 1 2 3
Adrien Cheng 3 0 0 0 0 3
Andi Guo 0 0 0 3 0 3
Andrew Li 0 0 0 3 0 3
Brenton Lin 0 0 0 1 2 3
Dylan Puri 0 0 0 0 3 3
Ethan Yichen Li 0 0 0 0 3 3
Kevin Yang 0 0 0 0 3 3
Leo Zhuang 3 0 0 0 0 3
Leon Zheng 0 0 3 0 0 3
Zhixing (daniel) Wang 3 0 0 0 0 3
Andrew Xu 0 1 1.5 0 0 2.5
Bryan Chen 0 2.5 0 0 0 2.5
Daniel Liu 0 0 0 2.5 0 2.5
Haoran Fan 0 0 0 2.5 0 2.5
Jerry Tao 0 0 0 0 2.5 2.5
Nathan Ye 0 0 0 1 1.5 2.5
Neal Nian Li 0 0 0 2.5 0 2.5
Paco Li 0 0 0 0 2.5 2.5
Aaron Huang 0 2 0 0 0 2
Dania Surya 0 0 0 2 0 2
Daniel Lubimov 0 2 0 0 0 2
Jade Guo 0 2 0 0 0 2
Junqi Luo 0 0 2 0 0 2
Kumar Pulivarthi 2 0 0 0 0 2
Lucy Li 2 0 0 0 0 2
Maxim Alekseev 0 0 1 1 0 2
Olivia Dong 0 0 0 2 0 2
Ricky Zhu 0 0 0 2 0 2
Shukun He 0 0 0 2 0 2
Simiao Su 0 0 2 0 0 2
Zachary Li 0 0 2 0 0 2
Abigail D’Souza 1.5 0 0 0 0 1.5
Andy Huang 0 0 0 1.5 0 1.5
Flora Yin 0 0 0 0 1.5 1.5
Micah Lin 0 0 1.5 0 0 1.5
Nicholas Guo 0 1.5 0 0 0 1.5
Nicole Xiaoyinxie 0 1 0.5 0 0 1.5
Angela Sun 0 1 0 0 0 1
Aryan Puri 1 0 0 0 0 1
Daniel Guo 0 0 0 0 1 1
David Wang 0 0 1 0 0 1
Eric Sandels 1 0 0 0 0 1
Jeremy Zhang 0 0 0 0 1 1
Kaiqi Zhu 0 0 0 0 1 1
Simon Filatov 1 0 0 0 0 1
Varnan Ramesh 1 0 0 0 0 1
Vivian Wu 1 0 0 0 0 1
Surya Suthakar 0 0 0 0 0.5 0.5
Patrick Luna McGuigan 0 0 0 0 0 0
Yicheng Zhao 0 0 0 0 0 0
U12 GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 Best 3 Ranking Scholarship
Max England 0 5 5 4 0 14 1st $355
Kevin Yunhong Li 4 4 4 4 4.5 12.5 2nd $213
Harry Liu 4 0 3.5 4.5 0 12 3rd $35.50
Hao Chen 4 4 4 0 3 12 3rd $35.50
Raymond Gao 3.5 0 4 4 3 11.5 10+ $11.83
Wing Li 2.5 0 3.5 3.5 4.5 11.5 10+ $11.83
Victor Xu 0 0 3 3.5 4 10.5 10+ $11.83
Jeffrey Renfei Zhao 3 0 4 0 2.5 9.5
Alexander [sasha] Fedyushchenko 0 3 0 3 3 9
Pranoy Mukherjee 0 3 2.5 0 3 8.5
Ray Wang 1.5 2.5 0 2.5 3 8
Xuwang Zhang 0 2.5 2 3 1 7.5
Jerry Li 2 0 0 2.5 3 7.5
Bek Khamidov 0 2 0 2.5 3 7.5
Alexander Sotnikov 2 2 2 2.5 3 7.5 All 5 $11.83
Ethan Au 0 4 3 0 0 7
Harry Li 2 2.5 2 2.5 2 7 All 5 $11.83
Raf Adrik De Leon 0 0 2 3 2 7
Alex Zhao 0 0 3 0 4 7
William Dai 1 2 2.5 2.5 1 7 All 5 $11.83
Isamel Shen 3 0 3.5 0 0 6.5
Dawson Xiong 2 2.5 0 2 2 6.5
Jonathan Wu 1.5 2.5 2 0 2 6.5
Naga Sindhuja Vellanki 0 0 0 3.5 3 6.5
Lucas Yunkun Lu 3 0 3 0 0 6
Charlie Song 3 0 0 2.5 0 5.5
Matthew Park 0 0 1 2.5 2 5.5
Levon Ettibaryan 2.5 0 0 0 2.5 5
Jason Sun 0 0 2.5 2.5 0 5
Frank Chen 2 2.5 0 0 0 4.5
Konner Yi 0 0 1 2.5 1 4.5
Max Rusonik 0 0 0 0 4 4
Tianyu Zhao 0 2 0 2 0 4
Noah Stottd 0 0 2 2 0 4
Jonathan Zhao 3.5 0 0 0 0 3.5
Areez Bhanji 0 3.5 0 0 0 3.5
Yilin Liao 3 0 0 0 0 3
Ancheng Wang 0 3 0 0 0 3
Sourena Tajalli Yazdi 0 0 0 0 3 3
Ethan Zhang 0 0 3 0 0 3
Noah Maki 0 0 3 0 0 3
Anirud Chakkoli 0 0 3 0 0 3
Emily Lam 0 2 0 1 0 3
Helen Lin 0 2.5 0 0 0 2.5
Kevin Kai En Wang 0 0 2.5 0 0 2.5
William Zhang 0 0 2.5 0 0 2.5
Noah Li 0 0 2.5 0 0 2.5
Victoria Milardovic 0 0 1.5 1 0 2.5
Michael Yu 2 0 0 0 0 2
Dennis Bince 0 0 2 0 0 2
Anna Minzak 0 0 0 0 2 2
Gavin Xiong 0 0 0 0 2 2
Jacky Liang 0 0 0 2 0 2
Malcolm Lewis 0 0 0 2 0 2
Charles Gao 0 0 2 0 0 2
Anaahad Kaur 0 0 0 0 2 2
Bashar Hanoudi 0 0 0 0 2 2
Rhys Liu 0 1 0 1 0 2
Alexander Wang 0 0 1.5 0 0 1.5
Andy Chen 0 0 0 0 1 1
David Peihuixie 0 1 0 0 0 1
Erik Tong 0 0 0 1 0 1
Kaden Chiu 0 0 1 0 0 1
Aaron Harnett 0 1 0 0 0 1
Lauren Hewang 0 0 0 0 1 1
Andy Wang 0 0 0.5 0 0 0.5
Nicole Sandels 0 0 0 0 0 0
Ryan Yin 0 0 0 0 0 0
U14-U16-U18 GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 Best 3 Ranking Scholarship All 5 Total
Sarah Peng 3.5 3 4 4 4 12 1st $218 $14.50 $232
David Atanasov 4 3.5 2.5 3 3 10.5 2nd $131 $14.50 $145
Ethan Truong 2 2.5 2 2.5 3.5 8.5 3rd $43.50 $14.50 $58.00
Bryan Nikolei Chong 0 0 3 1.5 2.5 7
Eric Lam 1 2.5 2 2.5 0 7
William Ratelband 4 3 0 0 0 7
Shawn (haofeng) Chen 2 1 0 2.5 2 6.5
Khrystyna Borysenko 3 0 3 0 0 6
Brighten Zhang 2.5 3 0 0 0 5.5
Kyle Truong 3 2.5 0 0 0 5.5
Paul Tran 0 2.5 3 0 0 5.5
Andrew Colvin 0 0 5 0 0 5
Frank Wu 0 5 0 0 0 5
Lewis Richards 1.5 3.5 0 0 0 5
William Li Xu 0 0 2 3 0 5
Zaynah Bhanji 2 3 0 0 0 5
Jonathan Hay 4.5 0 0 0 0 4.5
Beni Baidoc 2 2 0 0 0 4
Benito Surya 0 0 0 4 0 4
Julian Zapata 0 0 0 0 4 4
Ronan Uthayakumar 4 0 0 0 0 4
Aidan Mirabelli 0 0 0 3.5 0 3.5
Kole Robertson 0 0 0 3.5 0 3.5
Matthew Chertkow 0 0 3.5 0 0 3.5
Dennis Chizhov 0 2 1 0 0 3
Jewel [yi Xuan] Li 3 0 0 0 0 3
Junyi Song 3 0 0 0 0 3
Michael Minzak 0 0 0 0 3 3
Michael Wang 3 0 0 0 0 3
Ryan Yu 0 3 0 0 0 3
Brett Yang 0 0 2.5 0 0 2.5
Daniel Hao Tang 0 0 0 2.5 0 2.5
Kiyan Iadhani 0 0 0 0 2.5 2.5
Lauren Ling 0 0 0 2.5 0 2.5
Michael McGovern 2.5 0 0 0 0 2.5
Sasha Chertkow 0 0 2.5 0 0 2.5
Steven Phang 0 0 0 2.5 0 2.5
Yanning Wang 0 0 0 0 2.5 2.5
Yiwei Dong 0 0 0 2.5 0 2.5
Ewan Bishop 0 2 0 0 0 2
Firas Dib 0 0 2 0 0 2
Hannah Hewang 0 0 0 0 2 2
Harry Nguyen 0 0 0 2 0 2
Hugo Hu 2 0 0 0 0 2
Aryan Gajelli 1.5 0 0 0 0 1.5
Adrian D’Souza 1 0 0 0 0 1
Dante Mazza 0 0 0 1 0 1
David Peihuixie 0 0 1 0 0 1
Tim Nguyen 0 0 0 1 0 1
Weyman Li 0 0 0 0 1 1
Alex Milgram 0 0.5 0 0 0 0.5
Kailee Zhou 0 0.5 0 0 0 0.5
Sankalp Chopra 0 0 0 0 0 0
U8
# Place Name Rtng Sex Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Tot TBrk[H] TBrk[D] Place Prize Bursary
1 1 Greta Qu 1281 F W20 W8 W15 W2 W4 5 100 942 1st Trophy $10
2 2 to 3 Nathan Zian Wang 991 W14 W3 W10 L1 W7 4 100 940 2nd Trophy $10
3 Alex Xu 833 W22 L2 W16 W15 W8 4 99 866 3rd Trophy $10
4 4 to 6 Vincent Chen 910 W21 D5 W9 W12 L1 3.5 100 822 4th Medal $10
5 Benjamin Feng 664 W24 D4 L12 W9 W15 3.5 100 807.5 5th Medal $10
6 Matthew Jiang 341 L8 W24 D17 W21 W12 3.5 100 649.5 6th Medal $10
7 7 to 11 Gabriel Li 827 W16 L15 W18 W11 L2 3 100 885 $5
8 Rut Jurry De Leon 889 W6 L1 W19 W10 L3 3 100 863.5 $5
9 Albert Luo 650 W23 W17 L4 L5 W16 3 100 676 $5
10 Arnav Mane 820 W13 W11 L2 L8 W17 3 99 844 $5
11 Helena Jin 965 F W19 L10 W20 L7 W18 3 98 721 2nd Girl Medal $5
12 12 to 14 Matin Hadavi 693 D17 W14 W5 L4 L6 2.5 100 681 $5
13 Radin Golshahi unr. L10 L19 D14 W23 W21 2.5 100 614.5 $5
14 Zi Liu 626 L2 L12 D13 W24 W20 2.5 99 712 $5
15 15-19 Lucy Gao 978 F W18 W7 L1 L3 L5 2 100 901 3rd girl Medal $5
16 Bradley Tseng unr. L7 W21 L3 W20 L9 2 100 735.5 $5
17 David Huang unr. D12 L9 D6 W19 L10 2 100 671 $5
18 Lefan Yang 606 L15 W23 L7 W22 L11 2 99 777.5 $5
19 Milana Inozemtseva 521 F L11 W13 L8 L17 W22 2 99 727.5 $5
20 20-23 Max Li 632 L1 W22 L11 L16 L14 1 100 869.5 $5
21 Simon Fu 492 L4 L16 W23 L6 L13 1 100 597 $5
22 Mariam Ettibaryan 340 F L3 L20 W24 L18 L19 1 99 648 $5
23 Octavius Situ Zhang 202 L9 L18 L21 L13 W24 1 99 570 $5
24 24 Jeffery Wu unr. L5 L6 L22 L14 L23 0 100 492.5 $5
U10
# Place Name Rtng Sex Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Tot TBrk[H] TBrk[D] Place Prize Bursary
1 1 Noah Nathaniel Yuen 1244 W39 W12 W9 W8 W2 5 100 1095 1st Trophy $10
2 2 to 5 Austin Xie 1309 W20 W25 W5 W4 L1 4 100 1115.5 2nd Trophy $10
3 Anthony Atanasov 1576 W26 L11 W20 W7 W6 4 100 938 3rd Trophy $10
4 Henry Xianrui Zhang 1251 W29 W14 W13 L2 W11 4 99 1007.5 4th Medal $10
5 Andrii Borysenko 1089 W24 W17 L2 W14 W13 4 99 979 5th Medal $10
6 6 to 10 Richard Yuze Fu 859 W36 D8 W21 W10 L3 3.5 100 1297.5 $10
7 Atharva Srinivas 1207 W22 W16 D10 L3 W21 3.5 100 1178.5 $10
8 Youhe Huang 1285 W27 D6 W11 L1 W19 3.5 100 937 $10
9 James Qiu 933 W15 W34 L1 D22 W23 3.5 100 754 $10
10 Jeffrey R Zhao 1380 W40 W30 D7 L6 W12 3.5 99 951.5 $10
11 11 to 18 Aaron K Liu 918 W35 W3 L8 W18 L4 3 100 1253.5 $5
12 Xinge Xu 853 W18 L1 W34 W36 L10 3 100 1027.5 $5
13 Ethan Zhang 954 W38 W23 L4 W26 L5 3 100 924.5 $5
14 Dylan Puri 850 W19 L4 W32 L5 W22 3 100 916.5 $5
15 Sarah Chi 525 F L9 W40 L33 W31 W26 3 100 849 1st girl Medal $5
16 Kevin Yang 809 W41 L7 L36 W35 W27 3 100 719 $5
17 Raymond Mi 804 W37 L5 L18 W32 W29 3 99 777.5 $5
18 Ethan Yichen Li unr. L12 W27 W17 L11 W33 3 98 861 $5
19 19-24 YiNan Wang 727 L14 W38 D28 W25 L8 2.5 100 999 $5
20 Justin Cen 677 L2 W35 L3 W37 D24 2.5 100 994.5 $5
21 Paco Li unr. D33 W31 L6 W28 L7 2.5 100 980 $5
22 Martin Jiale Liu 600 L7 W41 W30 D9 L14 2.5 100 969 $5
23 Julia Li 590 F W28 L13 D25 W33 L9 2.5 100 937 2nd Girl Medal $5
24 Jerry Tao 595 L5 L26 W40 W30 D20 2.5 100 862 $5
25 25-32 Hovanes Ettibaryan 878 B— L2 D23 L19 D28 2 100 1006.5 $5
26 Brenton Lin 768 L3 W24 W37 L13 L15 2 100 912.5 $5
27 Leon Gagarin 674 L8 L18 W38 W34 L16 2 100 895 $5
28 Andrew Chen 984 L23 W33 D19 L21 D25 2 100 856 $5
29 Vanessa Li 621 F L4 W36 L35 W38 L17 2 100 796.5 3rd Girl Medal $5
30 Eric Zhao 887 W32 L10 L22 L24 W36 2 100 785 $5
31 Ivan Milardovic 826 L34 L21 W39 L15 W37 2 100 669 $5
32 Ada Wu 423 L30 B— L14 L17 W40 2 99 847 $5
33 33-35 Angus Zhang 870 D21 L28 W15 L23 L18 1.5 100 856.5 $5
34 Flora Yin unr. W31 L9 L12 L27 D35 1.5 100 821.5 $5
35 Nathan Ye 431 L11 L20 W29 L16 D34 1.5 100 756 $5
36 36-38 Kaiqi Zhu unr. L6 L29 W16 L12 L30 1 100 852 $5
37 Jeremy Zhang unr. L17 W39 L26 L20 L31 1 100 768.5 $5
38 Daniel Guo 567 L13 L19 L27 L29 W39 1 100 744 $5
39 39-40 Surya Suthakar 619 L1 L37 L31 D40 L38 0.5 100 835.5 $5
40 Trent Hodgson 705 L10 L15 L24 D39 L32 0.5 100 779.5 $5
41 41 Patrick Luna McGuigan unr. L16 L22 U— U— U— 0 100 809
U12
# Place Name Rtng Sex Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Tot TBrk[H] TBrk[D] Place Prize Bursary
1 1 to 2 Kevin Yunhong Li 1454 W18 W9 D2 W6 W3 4.5 100 1251.5 1st Trophy $10
2 Wing Li 1158 W29 W20 D1 W17 W10 4.5 100 1220 2nd Trophy $10
3 3 to 5 Max Rusonik 1530 W19 W4 W5 W7 L1 4 100 1218 3rd Trophy $10
4 Alex Zhao 1066 W23 L3 W12 W13 W7 4 99 1052.5 3rd Medal $10
5 Victor Xu 1158 W27 W21 L3 W8 W11 4 99 925 3rd Medal $10
6 6 to 15 Raymond Gao 1208 W11 D8 W16 L1 D17 3 100 1145 $5
7 Naga Sindhuja Vellanki 1195 W12 W13 W15 L3 L4 3 100 1108 $5
8 Sourena Tajalli Yazdi 813 W32 D6 D10 L5 W21 3 100 996 $5
9 Alexander [sasha] Fedyushchenko 1111 W26 L1 W14 F19 W18 3 100 985 $5
10 Hao Chen 1344 W14 D16 D8 W20 L2 3 100 944.5 $5
11 Bek Khamidov 708 L6 W32 W24 W15 L5 3 99 1105.5 $5
12 Jerry Li 687 L7 W31 L4 W25 W20 3 99 908.5 $5
13 Ray Wang 799 W31 L7 W29 L4 W22 3 99 876 $5
14 Alexander Sotnikov 751 L10 W30 L9 W23 W24 3 98 1023.5 $5
15 Pranoy Mukherjee 1038 W22 W17 L7 L11 W19 3 98 990 $5
16 16-17 Levon Ettibaryan 1019 W30 D10 L6 L24 W28 2.5 100 1073 $5
17 Jeffrey Renfei Zhao 1294 W28 L15 W18 L2 D6 2.5 100 1038.5 $5
18 18-26 Dawson Xiong 751 L1 W26 L17 W27 L9 2 100 1127 $5
19 Raf Adrik De Leon 764 L3 W23 W21 F9 L15 2 100 1063 $5
20 Anna Minzak 789 F W25 L2 W22 L10 L12 2 100 943.5 1st Girl Medal $5
21 Gavin Xiong 275 W24 L5 L19 W28 L8 2 99 938 $5
22 Harry Li 581 L15 W28 L20 W29 L13 2 99 837 $5
23 Jonathan Wu 621 L4 L19 W31 L14 W29 2 99 811 $5
24 Anaahad Kaur 1018 F L21 W27 L11 W16 L14 2 99 782 2nd Girl Medal $5
25 Bashar Hanoudi unr. L20 L29 W26 L12 W30 2 99 690.5 $5
26 Matthew Park 623 L9 L18 L25 W32 W27 2 98 774 $5
27 27-31 Konner Yi 650 L5 L24 W32 L18 L26 1 100 887.5 $5
28 Andy Chen 723 L17 L22 W30 L21 L16 1 100 865 $5
29 Xuwang Zhang 663 L2 W25 L13 L22 L23 1 100 790.5 $5
30 William Dai 567 L16 L14 L28 W31 L25 1 99 769.5 $5
31 Lauren Hewang unr. F L13 L12 L23 L30 W32 1 99 668.5 3rd girl Medal $5
32 32 Ryan Yin unr. L8 L11 L27 L26 L31 0 100 698.5 $5
U 14-U16-U18
# Place Name Rtng Sex Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Tot TBrk[H] TBrk[D] Place Prize Bursary
1 1 to 2 Sarah Peng 1470 F L3 W11 W5 W2 W4 4 100 1351.5 1st Trophy $10
2 Julian Zapata 1863 W9 W3 W4 L1 W5 4 99 1270 2nd Trophy $10
3 3 Ethan Truong 991 W1 L2 D8 W10 W9 3.5 100 1411.5 3rd Trophy $10
4 4 to 5 David Atanasov 1368 W11 W6 L2 W7 L1 3 100 1355 $5
5 Michael Minzak 1185 W10 W7 L1 W6 L2 3 100 1355 $5
6 6 to 8 Bryan Nikolei Chong 929 B— L4 W11 L5 D7 2.5 100 1237 $5
7 Kiyan Iadhani unr. W8 L5 W9 L4 D6 2.5 100 1216.5 $5
8 Yanning Wang 1256 L7 W10 D3 L9 B— 2.5 99 1069 $5
9 9 to 10 Shawn (haofeng) Chen 1058 L2 B— L7 W8 L3 2 100 1426 $5
10 Hannah Hewang unr. F L5 L8 B— L3 W11 2 100 1144 2nd Girl Medal $5
11 11 Weyman Li unr. L4 L1 L6 B— L10 1 100 1255.5 $5

Monday and Tuesday chess lessons and training at Trinity Montessori

Saturday chess lessons and training at Our Lady of Guadalupe

We run weekday summer camps with another organization. Please contact us for information.

In person: (Please email us to make sure we are there.)

Trinity Montessori School, 9221 Woodbine Ave, we are in the white house at the end of the Royal Bank parking lot. Mondays: 3:30-8:30

or

Our Lady of Guadalupe CS, 3105 Don Mills Road, Toronto, M2J 3C2.  Our entrance is at the back of the building next to the parking lot. The parking lot entrance is on Seneca Hill Drive. Saturdays: 1:30 to 5:00

By mail:

Mail cheques to Seneca Hill Chess, 321-5863 Leslie Street, Toronto, Ontario M2H 1J8.

Online:

Please fill out the following form. We will contact you shortly.