seneca-hill

Winners:

U8 GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 Best 3 Ranking Scholarship
Greta Qu 5 0 0 5 5 15 1st $260
Nathan Zian Wang 4 4 5 3 4 13 2nd $156
Rut Jurry De Leon 3 3 4 4 3 11 3rd $52
Arnav Mane 3.5 4 3 3 3 10.5 10+ $10.40
Gabriel Li 3 0 3 4 3 10 10+ $10.40
Helena Jin 3 4 3 0 3 10 10+ $10.40
Lucy Gao 3 0 4 3 2 10 10+ $10.40
Matthew Jiang 2 2.5 1.5 2 3.5 8 All 5 $10.40
U10 GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 Best 3 Ranking Scholarship
Anthony Atanasov 5 4.5 4.5 4 4 14 1st $535
Noah Nathaniel Yuen 4 4.5 3 4 5 13.5 2nd $321
Austin Xie 4 0 3 4 4 12 3rd $53.50
Henry Xianrui Zhang 4 3.5 0 4 4 12 3rd $53.50
Youhe Huang 3 0 4 4 3.5 11.5 10+ $9.73
Adam Li 3 3.5 2.5 4.5 0 11 10+ $9.73
Amy Ai 3.5 0 3.5 4 0 11 10+ $9.73
Atharva Srinivas 3.5 4 3.5 0 3.5 11 10+ $9.73
Jeffrey R Zhao 3.5 0 4 3.5 3.5 11 10+ $9.73
William (zhimao) Gao 3.5 0 3.5 3.5 0 10.5 10+ $9.73
James Qiu 3 3 2.5 3 3.5 9.5 All 5 $9.73
Aaron K Liu 2.5 3 3 2.5 3 9 All 5 $9.73
Angus Zhang 2.5 2 3.5 3 1.5 9 All 5 $9.73
Xinge Xu 2 2.5 3 3 3 9 All 5 $9.73
Martin Jiale Liu 0 1 2 1 2.5 5.5 All 5 $9.73
U12 GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 Best 3 Ranking Scholarship
Max England 0 5 5 4 0 14 1st $355
Kevin Yunhong Li 4 4 4 4 4.5 12.5 2nd $213
Harry Liu 4 0 3.5 4.5 0 12 3rd $35.50
Hao Chen 4 4 4 0 3 12 3rd $35.50
Raymond Gao 3.5 0 4 4 3 11.5 10+ $11.83
Wing Li 2.5 0 3.5 3.5 4.5 11.5 10+ $11.83
Victor Xu 0 0 3 3.5 4 10.5 10+ $11.83
Alexander Sotnikov 2 2 2 2.5 3 7.5 All 5 $11.83
Harry Li 2 2.5 2 2.5 2 7 All 5 $11.83
William Dai 1 2 2.5 2.5 1 7 All 5 $11.83
U14-U16-U18 GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 Best 3 Ranking Scholarship All 5 Total
Sarah Peng 3.5 3 4 4 4 12 1st $218 $14.50 $232
David Atanasov 4 3.5 2.5 3 3 10.5 2nd $131 $14.50 $145
Ethan Truong 2 2.5 2 2.5 3.5 8.5 3rd $43.50 $14.50 $58.00

Final Standings:

U8 GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 Best 3 Ranking Scholarship
Greta Qu 5 0 0 5 5 15 1st $260
Nathan Zian Wang 4 4 5 3 4 13 2nd $156
Rut Jurry De Leon 3 3 4 4 3 11 3rd $52
Arnav Mane 3.5 4 3 3 3 10.5 10+ $10.40
Gabriel Li 3 0 3 4 3 10 10+ $10.40
Helena Jin 3 4 3 0 3 10 10+ $10.40
Lucy Gao 3 0 4 3 2 10 10+ $10.40
Vincent Chen 0 0 3 3 3.5 9.5
Kingsley Bai 0 3 3 3 0 9
LeFan Yang 1 3 0 4 2 9
Matthew Jiang 2 2.5 1.5 2 3.5 8 All 5 $10.40
Albert Luo 0 0 2 2 3 7
Milana Inozemtseva 0 0 2 2 2 6
Anni Guo 0 1.5 2 1.5 0 5
Kathryn Ling 0 0 2 3 0 5
Philip Yu 2 0 0 2.5 0 4.5
Alex Xu 0 0 0 0 4 4
Dylan Hu 2 0 0 2 0 4
Octavius Situ Zhang 0 2 0.5 1 1 4
Richard Wang 4 0 0 0 0 4
Xiuqi (arthur) Wang 4 0 0 0 0 4
Benjamin Feng 0 0 0 0 3.5 3.5
Reagan Liu 0 2 0.5 1 0 3.5
Timothy Li 1 2.5 0 0 0 3.5
Daniel Morrison 0 0 0 3 0 3
Daniel Xie 0 0 3 0 0 3
Eric Fan 0 0 0 3 0 3
Jin Rong [winnie] Zhuang 3 0 0 0 0 3
Max Li 0 0 0 2 1 3
Simon Fu 0 0 0 2 1 3
Bingyi Cheng 2.5 0 0 0 0 2.5
Isabelle Duanmu 0 0 2.5 0 0 2.5
Karl Wong 0 0 0 2.5 0 2.5
Lucas Siu 0 2.5 0 0 0 2.5
Matin Hadavi 0 0 0 0 2.5 2.5
Radin Golshahi 0 0 0 0 2.5 2.5
Zi Liu 0 0 0 0 2.5 2.5
Arjun Puri 2 0 0 0 0 2
Bradley Tseng 0 0 0 0 2 2
Daniel Zhang 0 0 0 2 0 2
Danylo Glinnyi 2 0 0 0 0 2
David Huang 0 0 0 0 2 2
Isaac Duanmu 0 0 2 0 0 2
Mariam Ettibaryan 1 0 0 0 1 2
Nathan Lin 0 0 2 0 0 2
Sean X Gao 0 0 2 0 0 2
Yannis Mok 2 0 0 0 0 2
David Morrison 0 0 0 1.5 0 1.5
Jonathan Baidoc 0 1 0 0 0 1
Michelle Scandels 1 0 0 0 0 1
Olivia Dong 1 0 0 0 0 1
Jeffery Wu 0 0 0 0 0 0
U10 GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 Best 3 Ranking Scholarship
Anthony Atanasov 5 4.5 4.5 4 4 14 1st $535
Noah Nathaniel Yuen 4 4.5 3 4 5 13.5 2nd $321
Austin Xie 4 0 3 4 4 12 3rd $53.50
Henry Xianrui Zhang 4 3.5 0 4 4 12 3rd $53.50
Youhe Huang 3 0 4 4 3.5 11.5 10+ $9.73
Adam Li 3 3.5 2.5 4.5 0 11 10+ $9.73
Amy Ai 3.5 0 3.5 4 0 11 10+ $9.73
Atharva Srinivas 3.5 4 3.5 0 3.5 11 10+ $9.73
Jeffrey R Zhao 3.5 0 4 3.5 3.5 11 10+ $9.73
William (zhimao) Gao 3.5 0 3.5 3.5 0 10.5 10+ $9.73
Eric Ning 0 0 5 4.5 0 9.5
James Qiu 3 3 2.5 3 3.5 9.5 All 5 $9.73
Valerie Ruchinskaya 1.5 3.5 4 2 0 9.5
Aaron K Liu 2.5 3 3 2.5 3 9 All 5 $9.73
Andrew Chen 3 0 3 3 2 9
Angus Zhang 2.5 2 3.5 3 1.5 9 All 5 $9.73
Leiyi Ye 2 3 3 3 0 9
Xinge Xu 2 2.5 3 3 3 9 All 5 $9.73
Richard Huang 3 0 2.5 3 0 8.5
Eric Zhao 3 0 3 0 2 8
Hao Chao (henry) Yuan 3 0 2.5 2.5 0 8
Ethan Lin 0 0 4 3.5 0 7.5
Andrii Borysenko 0 0 3 0 4 7
Ivan Milardovic 0 2 1 3 2 7
Raymond Mi 2 0 2 0 3 7
Yinan Wang 0 2.5 2 0 2.5 7
Ethan Zhang 3.5 0 0 0 3 6.5
Hanning Fang 2 2.5 2 2 0 6.5
Julia Li 0 2 0 2 2.5 6.5
Richard Yuze Fu 0 0 0 3 3.5 6.5
Audrey Siahou 1.5 3 0 1.5 0 6
Brandon Ling 0 0 3 3 0 6
Andrew Ma 0 0 3.5 2 0 5.5
Chung He 2 0 1 2.5 0 5.5
Martin Jiale Liu 0 1 2 1 2.5 5.5 All 5 $9.73
Carlos Kau 0 3 2 0 0 5
Daniel Odoemelam 3 0 2 0 0 5
Jack Yuhao Xu 0 2 1 2 0 5
Leon Gagarin 0 3 0 0 2 5
Raf Adrik De Leon 2 3 0 0 0 5
Justin Cen 0 0 2 0 2.5 4.5
Vanessa Li 0 0 0 2.5 2 4.5
Alex Mou 0 0 2 2 0 4
Henry Liu 0 0 0 4 0 4
Hovanes Ettibaryan 2 0 0 0 2 4
Mathusha Jeyakumar 0 0 2 2 0 4
Max Chen 4 0 0 0 0 4
Sarah Chi 1 0 0 0 3 4
Armen Tekazaryan 0 1 1.5 1 0 3.5
Golden Liu 0 3.5 0 0 0 3.5
Trent Hodgson 0 0 2 1 0.5 3.5
Ada Wu 0 0 0 1 2 3
Adrien Cheng 3 0 0 0 0 3
Andi Guo 0 0 0 3 0 3
Andrew Li 0 0 0 3 0 3
Brenton Lin 0 0 0 1 2 3
Dylan Puri 0 0 0 0 3 3
Ethan Yichen Li 0 0 0 0 3 3
Kevin Yang 0 0 0 0 3 3
Leo Zhuang 3 0 0 0 0 3
Leon Zheng 0 0 3 0 0 3
Zhixing (daniel) Wang 3 0 0 0 0 3
Andrew Xu 0 1 1.5 0 0 2.5
Bryan Chen 0 2.5 0 0 0 2.5
Daniel Liu 0 0 0 2.5 0 2.5
Haoran Fan 0 0 0 2.5 0 2.5
Jerry Tao 0 0 0 0 2.5 2.5
Nathan Ye 0 0 0 1 1.5 2.5
Neal Nian Li 0 0 0 2.5 0 2.5
Paco Li 0 0 0 0 2.5 2.5
Aaron Huang 0 2 0 0 0 2
Dania Surya 0 0 0 2 0 2
Daniel Lubimov 0 2 0 0 0 2
Jade Guo 0 2 0 0 0 2
Junqi Luo 0 0 2 0 0 2
Kumar Pulivarthi 2 0 0 0 0 2
Lucy Li 2 0 0 0 0 2
Maxim Alekseev 0 0 1 1 0 2
Olivia Dong 0 0 0 2 0 2
Ricky Zhu 0 0 0 2 0 2
Shukun He 0 0 0 2 0 2
Simiao Su 0 0 2 0 0 2
Zachary Li 0 0 2 0 0 2
Abigail D’Souza 1.5 0 0 0 0 1.5
Andy Huang 0 0 0 1.5 0 1.5
Flora Yin 0 0 0 0 1.5 1.5
Micah Lin 0 0 1.5 0 0 1.5
Nicholas Guo 0 1.5 0 0 0 1.5
Nicole Xiaoyinxie 0 1 0.5 0 0 1.5
Angela Sun 0 1 0 0 0 1
Aryan Puri 1 0 0 0 0 1
Daniel Guo 0 0 0 0 1 1
David Wang 0 0 1 0 0 1
Eric Sandels 1 0 0 0 0 1
Jeremy Zhang 0 0 0 0 1 1
Kaiqi Zhu 0 0 0 0 1 1
Simon Filatov 1 0 0 0 0 1
Varnan Ramesh 1 0 0 0 0 1
Vivian Wu 1 0 0 0 0 1
Surya Suthakar 0 0 0 0 0.5 0.5
Patrick Luna McGuigan 0 0 0 0 0 0
Yicheng Zhao 0 0 0 0 0 0
U12 GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 Best 3 Ranking Scholarship
Max England 0 5 5 4 0 14 1st $355
Kevin Yunhong Li 4 4 4 4 4.5 12.5 2nd $213
Harry Liu 4 0 3.5 4.5 0 12 3rd $35.50
Hao Chen 4 4 4 0 3 12 3rd $35.50
Raymond Gao 3.5 0 4 4 3 11.5 10+ $11.83
Wing Li 2.5 0 3.5 3.5 4.5 11.5 10+ $11.83
Victor Xu 0 0 3 3.5 4 10.5 10+ $11.83
Jeffrey Renfei Zhao 3 0 4 0 2.5 9.5
Alexander [sasha] Fedyushchenko 0 3 0 3 3 9
Pranoy Mukherjee 0 3 2.5 0 3 8.5
Ray Wang 1.5 2.5 0 2.5 3 8
Xuwang Zhang 0 2.5 2 3 1 7.5
Jerry Li 2 0 0 2.5 3 7.5
Bek Khamidov 0 2 0 2.5 3 7.5
Alexander Sotnikov 2 2 2 2.5 3 7.5 All 5 $11.83
Ethan Au 0 4 3 0 0 7
Harry Li 2 2.5 2 2.5 2 7 All 5 $11.83
Raf Adrik De Leon 0 0 2 3 2 7
Alex Zhao 0 0 3 0 4 7
William Dai 1 2 2.5 2.5 1 7 All 5 $11.83
Isamel Shen 3 0 3.5 0 0 6.5
Dawson Xiong 2 2.5 0 2 2 6.5
Jonathan Wu 1.5 2.5 2 0 2 6.5
Naga Sindhuja Vellanki 0 0 0 3.5 3 6.5
Lucas Yunkun Lu 3 0 3 0 0 6
Charlie Song 3 0 0 2.5 0 5.5
Matthew Park 0 0 1 2.5 2 5.5
Levon Ettibaryan 2.5 0 0 0 2.5 5
Jason Sun 0 0 2.5 2.5 0 5
Frank Chen 2 2.5 0 0 0 4.5
Konner Yi 0 0 1 2.5 1 4.5
Max Rusonik 0 0 0 0 4 4
Tianyu Zhao 0 2 0 2 0 4
Noah Stottd 0 0 2 2 0 4
Jonathan Zhao 3.5 0 0 0 0 3.5
Areez Bhanji 0 3.5 0 0 0 3.5
Yilin Liao 3 0 0 0 0 3
Ancheng Wang 0 3 0 0 0 3
Sourena Tajalli Yazdi 0 0 0 0 3 3
Ethan Zhang 0 0 3 0 0 3
Noah Maki 0 0 3 0 0 3
Anirud Chakkoli 0 0 3 0 0 3
Emily Lam 0 2 0 1 0 3
Helen Lin 0 2.5 0 0 0 2.5
Kevin Kai En Wang 0 0 2.5 0 0 2.5
William Zhang 0 0 2.5 0 0 2.5
Noah Li 0 0 2.5 0 0 2.5
Victoria Milardovic 0 0 1.5 1 0 2.5
Michael Yu 2 0 0 0 0 2
Dennis Bince 0 0 2 0 0 2
Anna Minzak 0 0 0 0 2 2
Gavin Xiong 0 0 0 0 2 2
Jacky Liang 0 0 0 2 0 2
Malcolm Lewis 0 0 0 2 0 2
Charles Gao 0 0 2 0 0 2
Anaahad Kaur 0 0 0 0 2 2
Bashar Hanoudi 0 0 0 0 2 2
Rhys Liu 0 1 0 1 0 2
Alexander Wang 0 0 1.5 0 0 1.5
Andy Chen 0 0 0 0 1 1
David Peihuixie 0 1 0 0 0 1
Erik Tong 0 0 0 1 0 1
Kaden Chiu 0 0 1 0 0 1
Aaron Harnett 0 1 0 0 0 1
Lauren Hewang 0 0 0 0 1 1
Andy Wang 0 0 0.5 0 0 0.5
Nicole Sandels 0 0 0 0 0 0
Ryan Yin 0 0 0 0 0 0
U14-U16-U18 GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 Best 3 Ranking Scholarship All 5 Total
Sarah Peng 3.5 3 4 4 4 12 1st $218 $14.50 $232
David Atanasov 4 3.5 2.5 3 3 10.5 2nd $131 $14.50 $145
Ethan Truong 2 2.5 2 2.5 3.5 8.5 3rd $43.50 $14.50 $58.00
Bryan Nikolei Chong 0 0 3 1.5 2.5 7
Eric Lam 1 2.5 2 2.5 0 7
William Ratelband 4 3 0 0 0 7
Shawn (haofeng) Chen 2 1 0 2.5 2 6.5
Khrystyna Borysenko 3 0 3 0 0 6
Brighten Zhang 2.5 3 0 0 0 5.5
Kyle Truong 3 2.5 0 0 0 5.5
Paul Tran 0 2.5 3 0 0 5.5
Andrew Colvin 0 0 5 0 0 5
Frank Wu 0 5 0 0 0 5
Lewis Richards 1.5 3.5 0 0 0 5
William Li Xu 0 0 2 3 0 5
Zaynah Bhanji 2 3 0 0 0 5
Jonathan Hay 4.5 0 0 0 0 4.5
Beni Baidoc 2 2 0 0 0 4
Benito Surya 0 0 0 4 0 4
Julian Zapata 0 0 0 0 4 4
Ronan Uthayakumar 4 0 0 0 0 4
Aidan Mirabelli 0 0 0 3.5 0 3.5
Kole Robertson 0 0 0 3.5 0 3.5
Matthew Chertkow 0 0 3.5 0 0 3.5
Dennis Chizhov 0 2 1 0 0 3
Jewel [yi Xuan] Li 3 0 0 0 0 3
Junyi Song 3 0 0 0 0 3
Michael Minzak 0 0 0 0 3 3
Michael Wang 3 0 0 0 0 3
Ryan Yu 0 3 0 0 0 3
Brett Yang 0 0 2.5 0 0 2.5
Daniel Hao Tang 0 0 0 2.5 0 2.5
Kiyan Iadhani 0 0 0 0 2.5 2.5
Lauren Ling 0 0 0 2.5 0 2.5
Michael McGovern 2.5 0 0 0 0 2.5
Sasha Chertkow 0 0 2.5 0 0 2.5
Steven Phang 0 0 0 2.5 0 2.5
Yanning Wang 0 0 0 0 2.5 2.5
Yiwei Dong 0 0 0 2.5 0 2.5
Ewan Bishop 0 2 0 0 0 2
Firas Dib 0 0 2 0 0 2
Hannah Hewang 0 0 0 0 2 2
Harry Nguyen 0 0 0 2 0 2
Hugo Hu 2 0 0 0 0 2
Aryan Gajelli 1.5 0 0 0 0 1.5
Adrian D’Souza 1 0 0 0 0 1
Dante Mazza 0 0 0 1 0 1
David Peihuixie 0 0 1 0 0 1
Tim Nguyen 0 0 0 1 0 1
Weyman Li 0 0 0 0 1 1
Alex Milgram 0 0.5 0 0 0 0.5
Kailee Zhou 0 0.5 0 0 0 0.5
Sankalp Chopra 0 0 0 0 0 0