After GP5


Next GP – GP6

U18 GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 Total (Sum of best 4)
Sarah Peng 4.0 4.0 4.0 5 5 18.0
Eric Lam 4.0 3.0 3.0 3.5 3 13.5
Alan Zheng 3.0 4.0 3.0 3 0.0 13.0
Daniel Hao Tang 3.0 4.0 0.0 3 3 13.0
Ingrid Wu 3.0 3.0 3.0 3 3 12.0
Nhi Do 0.0 0.0 4.5 4 3.5 12.0
Jonathan Wu 2.5 3.5 0.0 2.5 3 11.5
Alexander Sotnikov 4.0 4.0 0.0 0.0 3 11.0
Rajan Roberts 3.5 0.0 4.0 2 1.5 11.0
Bek Khamidov 0.0 3.0 3.5 1.5 2 10.0
Owen Guo 2.0 0.0 2.0 3 3 10.0
Tobias Pong 0.0 0.0 2.5 3.5 3 9.0
Ryan Spagnolo 2.0 2.0 0.0 2.5 2 8.5
Max England 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 8.0
Charlie Song 2.5 3.5 0.0 0.0 0.0 6.0
Emily Lam 0.0 2.0 0.0 2 2 6.0
Harry Liu 0.0 3.0 2.5 0.0 0.0 5.5
Jeffrey Renfei Zhao 0.0 0.0 1.5 4 0.0 5.5
Tiffany Yan 3.0 0.0 0.0 2.5 0.0 5.5
Shivam Bhatt 2.0 2.0 0.0 0.0 1 5.0
Adrian D’Souza 2.0 0.0 0.0 2.5 0.0 4.5
David Shi 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 4.5
David Gauthier 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Jeffrey Xu 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0
Nathan Tam 3.0 0.0 0.0 1 0.0 4.0
Steven Shi 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0
Adam Chocina 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 3.5
Darlen Ballkaniku 0.0 0.0 0.0 1.5 2 3.5
Jacky Men 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 3.5
Lucas Yunkun Lu 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 3.5
William Shi 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 3.5
Hannah Hewang 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Helen Lin 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Kevin Zhu 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Raymond Gao 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Shawn (Haofeng) Chen 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Simon Cloutier 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0
Sophia Wang 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Aidan Mirabelli 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 2.5
Bobby Boou Yan 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 2.5
Fengxi Mao 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 2.5
Gordon Liang 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 2.5
Kyle Hu 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
Qiangbin (Bobby) Yan 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
Yiwei Dong 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 2.5
Anya Singh 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0
Charlie Zhang 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0
David Liu 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Ewan Bishop 1.0 0.0 0.0 1 0.0 2.0
Harry Zhao 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0
Kenneth Luo 0.0 0.0 0.0 2 0.0 2.0
Marco Calabretta 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Paul Stoica 0.0 0.0 0.0 2 0 2.0
Peter Paras 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0
Quin Lang 0.0 0.0 0.0 2 0.0 2.0
Rae Chen 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0
Wing Li 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0
Christine Ignat 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 1.5
Abhay Shenoy 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Shuhan Zhang 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5
Chantal Zhang 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
U12 GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 Total (Sum of Max 4)
Adrien Cheng 5.0 4.0 0.0 4 3.5 16.5
Jeffrey R. Zhao 5.0 0.0 2.5 4 5 16.5
Noah Nathaniel Yuen 4.5 5.0 2.5 4.5 0.0 16.5
Brendan Chan 3.5 4.0 4.0 3.5 3.5 15.0
Atharva Srinivas 3.5 4.0 3.0 4 0.0 14.5
James Qiu 4.0 3.0 2.0 3.5 4 14.5
Max Chen 5.0 5.0 4.5 0.0 0.0 14.5
Andrew Fuad Gulec 3.0 4.0 3.0 4 0.0 14.0
Joey Lin 3.5 0.0 3.5 4.5 2.5 14.0
George Song 4.0 3.0 3.0 2.5 0.0 12.5
Harry Xue 3.0 2.5 1.5 3 3.5 12.0
April Zhong 3.0 3.0 2.5 3 0.0 11.5
Daniel Shao 2.0 2.5 0.0 2.5 3.5 10.5
Aayush Ajith 3.0 4.5 2.5 0.0 0.0 10.0
Angus Zhang 3.0 3.0 0.0 3.5 0.0 9.5
An Xin (Sunny) Zhang 2.0 3.0 4.0 0.0 0.0 9.0
Connor Yao 2.0 2.0 0.0 2 3 9.0
Henry Xianrui Zhang 0.0 3.5 1.5 0.0 4 9.0
Julia Li 0.0 3.0 0.0 3 3 9.0
Dailiang Chen 2.5 4.0 2.0 0.0 0.0 8.5
Jack Yuhao Xu 1.0 2.0 1.5 3 2 8.5
Daniel Lubimov 0.0 2.5 0.0 2.5 3 8.0
Jiale Martin Liu 2.5 3.0 2.5 0.0 0.0 8.0
Nathan Ye 3.5 2.0 2.5 0.0 0.0 8.0
Andy Yan 2.0 1.5 0.0 2 2 7.5
Neal Nian Li 4.0 0.0 0.0 3.5 0.0 7.5
Xinge Xu 0.0 4.0 3.5 0.0 0.0 7.5
Daniel Liu 3.0 2.0 0.0 2 0.0 7.0
Richard Han 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 7.0
Sean Wan 0.0 1.0 0.0 3 3 7.0
Sunny Zhang 0.0 0.0 0.0 3 4 7.0
Youhe Huang 4.0 0.0 3.0 0.0 0.0 7.0
Aaron Ding 2.0 2.5 0.0 1 1 6.5
Adam Li 4.0 0.0 2.5 0.0 0.0 6.5
Yenting Lin 2.0 0.0 0.0 1.5 3 6.5
Martin Jiale Liu 0.0 0.0 0.0 2.5 3.5 6.0
Ananth Vadarevu 3.0 2.5 0.0 0.0 0.0 5.5
Elizabeth Wang 3.0 1.5 0.0 1 0.0 5.5
Joseph O’Malley 3.5 2.0 0.0 0.0 0.0 5.5
Justin Zhang 1.0 0.0 0.0 2.5 2 5.5
Gordon Zeng 0.0 3.0 0.0 2 0.0 5.0
Ivan Milardovic 0.0 1.0 0.0 2 2 5.0
Jerry Tao 0.0 0.0 0.0 2 3 5.0
Raf Adrik De Leon 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 5.0
Ricky Zhu 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Sanjana Kadiyala 2.5 0.0 0.0 0.0 2.5 5.0
Trent Hodgson 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 5.0
Abigail D’Souza 2.5 0.0 0.0 2 0.0 4.5
Kevin Tso 0.0 2.0 0.0 2.5 0.0 4.5
Benjamin Wang 1.0 0.0 0.0 3 0.0 4.0
Dylan Puri 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Mohan Dixit 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0
Valerie Ruchinskaya 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Yichen Xiao 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0
Andrew Chen 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 3.5
Corwin Baron 0.0 0.0 0.0 1.5 2 3.5
Paco Li 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5
Zixuan [Johnson] Zhou 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
Andrew PinCong Wang 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0
Chase Liu 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Chung He 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Johnson Zixuan Zhou 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0
Joshua Wright 0.0 0.0 0.0 1 2 3.0
Lauren Hewang 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Ludi Fang 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 3.0
Milad Nazir 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Nathan He 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0
Raymond Mi 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Recon (Rui Gang) Chen 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Samuel Zheng 0.0 0.0 0.0 1 2 3.0
Yichen [Ethan] Li 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Yicheng Zhao 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Yunkai Chen 0.0 0.0 0.0 0.0 3 3.0
Zhixing [Daniel] Wang 0.0 0.0 0.0 3 0.0 3.0
Andy Zhang 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 2.5
Carlos Kau 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 2.5
Jerry Zhijun Zhang 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5
Justin Si Hong Zhu 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 2.5
Wenqi Xing 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 2.5
Aaron Liu 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0
Amy Lou 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Edwin Li 0.0 0.0 0.0 0.0 2 2.0
Hansel Suen 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
JasperĀ  He 0.0 0.0 0.0 0.0 2 2.0
Jasper He 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Junqi Luo 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0
Mark Rozin 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Vanessa Li 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Anson Chan 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
Justin Cen 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 1.5
Justin Minoo 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5
Mars Sun 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
Philemon Renyu Xu 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5
Aksh Jain 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1.0
Angela Lin 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
Angela Sun 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1.0
Carina Feng 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Devki Bhatt 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Ethan Bu 0.0 0.0 0.0 1 0 1.0
JoJo Kourkoulakos 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Leon Gagarin 0.0 0.0 0.0 1 0.0 1.0
Michael Stergiou 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1.0
Pelo Alexander Boutsalis 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1.0
Selina Li 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Tahir Hasanov 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Recon Chen 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
U10 GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 Total (Sum of Max 4)
Nathan Zian Wang 4.0 5.0 2.0 4 4 17.0
Anni Guo 3.0 3.5 2.5 4 4 14.5
Bradley Tseng 4.0 3.5 3.0 3.5 3 14.0
Sean Gao 3.0 3.0 3.0 4 3 13.0
Alex Xu 4.0 3.5 0.0 5 0.0 12.5
Benjamin Feng 4.0 1.0 2.5 0.0 4 11.5
Hancy Jiang 3.0 2.5 0.0 3 3 11.5
Helena Jin 3.5 2.5 1.5 3 2.5 11.5
Howard Andrei Villegas 3.5 4.0 0.0 0.0 4 11.5
Albert Luo 3.0 3.0 2.0 2 3 11.0
Wilfrid Chan 2.0 4.0 1.0 2.5 2.5 11.0
Jaden Wang 4.0 3.5 0.0 0.0 3 10.5
Brady Chen 2.0 2.5 2.0 3 2 9.5
Crystal Wang 3.0 2.0 0.0 2.5 2 9.5
David Huang 3.5 0.0 3.0 3 0.0 9.5
Thomas Huang 4.0 3.0 0.0 0.0 2.5 9.5
Zichen (Roger) Zuo 2.0 4.0 0.0 3.5 0.0 9.5
Arnav Mane 5.0 0.0 0.0 3 0.0 8.0
Ivan Huang 4.0 0.0 0.0 4 0.0 8.0
Andrew Li 3.0 2.0 0.0 2.5 0.0 7.5
Ricky Chen 3.5 4.0 0.0 0.0 0.0 7.5
Rut Jurry [RJ] De Leon 4.5 3.0 0.0 0.0 0.0 7.5
Nadir Guliyev 0.0 3.0 0.0 0.0 4 7.0
Stephen Kuzin 0.0 4.0 3.0 0.0 0.0 7.0
Greta Qu 0.0 3.5 0.0 3 0.0 6.5
Zheng Hao Li 0.0 0.0 2.5 4 0.0 6.5
Alvin Wang 2.0 2.0 0.0 2 0.0 6.0
Alyssa Yuan 2.0 2.0 0.0 0.0 2 6.0
Brayden Pan 1.0 2.0 0.0 1 2 6.0
Daniel Morrison 3.5 2.5 0.0 0.0 0.0 6.0
Jacob Wang 3.0 0.0 0.0 3 0.0 6.0
Nima Piltan 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 6.0
Allan Allakhverdi 3.0 0.0 0.0 2 0.0 5.0
David Morrison 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Ethan Lin 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Evan Clark 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 5.0
Jay Verma 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Justin Fong 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 5.0
Daniel Guo 2.0 0.0 0.0 2.5 0.0 4.5
Jim Qi 1.0 1.0 0.0 1.5 1 4.5
Matthew Jiang 2.0 1.0 0.0 1.5 0.0 4.5
Brian Moldovan 0.0 0.0 2.0 2 0 4.0
Edward Qiu 3.0 0.0 0.0 0.0 1 4.0
Milana Inozemtseva 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Ryan Huang 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Ethan Zhang 1.5 0.0 0.0 2 0.0 3.5
Lucy Gao 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
Austin Liao 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
David Chen 0.0 2.0 0.0 1 0.0 3.0
Eric Qian 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Isabelle Duanmu 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Isaiah Mohamed 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Jayden Ng 2.0 0.0 0.0 1 0.0 3.0
Lefan (Felix) Yang 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Sky Dai 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Zoe Wang 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Henry Yao 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 2.5
Justin Minoo 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 2.5
David Liu 0.0 0.0 0.0 0 2 2.0
Dhruv Taiwade 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0
Eric Jiahua Zhang 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
George Zhou 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Henry Wang 1.0 0.0 0.0 1 0.0 2.0
Joshua Liu 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Kevin Xu 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Kyle Rao 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Lucas Siu 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Lucy Yang 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Max Chen 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Nathan Lin 0.0 0.0 0.0 2 0.0 2.0
Raymond Gao 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Steven Liu 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Wilson Wang 0.0 0.0 0.0 0.0 2 2.0
Edward Xin 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
Gabriel Li 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 1.5
Jin Lin Yang 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.5
Austin Lu 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1.0
Brian Lu 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Daryl Tsang 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Edwin Li 0.0 0.0 0.0 1 0.0 1.0
Ivy Quinlan 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Yifan Cai 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Jessica Ng 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
U8 GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 Total (Sum of Max 4)
Ryan Yunhui Zhong 1.0 4.5 0.0 4 5 14.5
William Kaiyuan Wang 4.0 4.0 2.5 4 0.0 14.5
Ezekiel Paule 4.0 4.5 2.5 3 2.5 14.0
Felix Zhou 2.5 4.0 2.0 3 0.0 11.5
Nameer Issani 2.0 3.0 0.0 3 3.5 11.5
Aarush Ajith 5.0 3.0 3.0 0.0 0.0 11.0
Beckham Jones 3.0 3.0 0.0 3.5 0.0 9.5
Cheney Chen 3.0 3.0 0.0 0.0 3.5 9.5
Justin Tso 3.0 3.0 0.0 3.5 0.0 9.5
Rae Chen 5.0 4.0 0.0 0.0 0.0 9.0
Tom Wan 2.0 2.5 1.5 2 2 8.5
Connor Tseng 2.0 2.0 0.0 3 1 8.0
Heye Gao 3.0 5.0 0.0 0.0 0.0 8.0
Giancarlo Montanaro 0.0 2.0 0.0 3 2.5 7.5
Tymon Chen 2.0 3.0 0.0 0.0 2.5 7.5
Andy Rui Wang 0.0 0.0 0.0 2.5 4 6.5
Isabelle Guan 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 6.0
Lauren Chen 0.0 0.5 1.5 2 2 6.0
Marie Guan 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 6.0
Patrick O’Malley 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 6.0
Ryan Wang 2.0 1.5 0.0 2 0.0 5.5
Yiming Chen 0.0 2.0 0.0 0.0 3.5 5.5
Andy R Wang 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Kai Ng 3.5 1.5 0.0 0.0 0.0 5.0
Lawrence Liu 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Percy Xing 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Xiuqi [Arthur] Wang 0.0 0.0 0.0 5 0.0 5.0
Yeva Kozyreva 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 5.0
Christian Yip 3.0 1.5 0.0 0.0 0.0 4.5
Max Zhuge 1.0 2.0 0.0 1.5 0.0 4.5
Chloe Zeng 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 4.0
Jeremy Zhu 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Justin Huang 0.0 0.0 0.0 4 0.0 4.0
Triston Li 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Xiyu Lu 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.0
Ashley Qian 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 3.5
James Gulec 1.5 0.5 0.0 1.5 0.0 3.5
Yichen Wang 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
Alex Xie 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Austen Li 1.0 0.0 0.0 2 0.0 3.0
Gabriel Le 0.0 0.0 0.0 0.0 3 3.0
Jayden Yang 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Mason Lu 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Michael Zhang 2.0 0.0 0.0 1 0.0 3.0
Nikita Kamath 0.0 0.0 0.0 1 2 3.0
Octavius Situ Zhang 0.0 0.0 0.0 3 0.0 3.0
Ryan Puri 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Sherwin Ji 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Timur Shar 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Yeeshuen Li 0.0 0.0 0.0 0.0 3 3.0
Yiming Zhao 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Aiden Li 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Charis Zhu 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Darren Yang 0.0 0.0 0.0 0.0 2 2.0
Gavin Wang 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Jerry Ning 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Marcas Siu 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Matthew Yee 0.0 0.0 0.0 0.0 2 2.0
Octavius Zhang 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Onur Naiboglu 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Sky Shikai Dai 0.0 0.0 0.0 2 0.0 2.0
Janelle Lin 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 1.5
Andrew Li 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Angela Chen 0.0 0.0 0.0 1 0.0 1.0
Catherine Sun 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1.0
Emily Huang 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Fiona Stockley 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Henry Luo 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Jessie Yuan 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Muchen Li 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Austin Lu 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5

 
seneca-hill