Ontario Chess Challenge – Provincial Finals April 21
Qualified Seneca Hill chess students as of April 1

G.1
Isamel Shen
Blair Xing
G.2
Aidan Mo
Jonathan Zhao
Nicholas Wu
Hao Chen
Griffin Carrigan
Jason Wu
G.3
Alan Li
Benjamin Lin
Michael Chen
Maxwell He
Adrian D’Souza
G.4
Daniel Liu
Ray Liu
Yikang Wang
G.5
Kyle Truong
David Weng
Bill Hu
G.6
Harry Zhao
Patrick Xie
Alisher Kishkimbayev
G.7
Kayton Yan